# ποιοί_είμαστε

Oχημά μας το

Στόχος μας, είναι οι συγκεκριμένες συναντήσεις να αποτελέσουν ένα καινοτόμο
εργαλείο ανταλλαγής γνώσης, εμπειριών και καλών πρακτικών σε διάφορα θεματικά πεδία
και ταυτόχρονα να αποτελούν ένα κοινό σημείο συνάντησης και δικτύωσης επαγγελματιών
και φορέων (stakeholders) που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής της οικονομίας
(π.χ. αγροτικά προϊόντα, τεχνολογία, τουρισμός, εφοδιαστική αλυσίδα).

#Απευθυνόμαστε

#Αξιοποιούμε
belos eikona routelab

H δομή του

Στόχος είναι το συγκεκριμένο workshop να αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο brainstorming,
mentoring και δικτύωσης των συμμετεχόντων, που θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλείατης σύγχρονης επικοινωνίας, για την διάχυση των απόψεων, αλλά και θα διευκολύνειτην διαδικασία της διαδραστικότητας μεταξύ πολιτών, επαγγελματιών, και φορέων

…ξεκινώντας από την δομή του #RouteLab, το οποίο δεν θα έχει την “κλασική” μορφή ενός συνεδρίου με πάνελ και ατελείωτες αναλύσεις, έως και το τρόπο διάχυσης της πληροφορίας αλλά και του τρόπου συμμετοχής του οιουδήποτε από το πιο απομακρυσμένο μέρος…

Η μορφή των εισηγήσεων θα αποτελεί μια «μίξη» από προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες και γνώσεις και τον τρόπο που αυτές μετουσιώθηκαν σε ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο που μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και κινήτρου.

Επίσης θα δοθεί συγκεκριμένο όριο στη χρονική διάρκεια των εισηγήσεων (π.χ. 9 έως 10 λεπτών) το οποίο θα

τηρείται αυστηρά, καθώς όχι μόνο θα υπάρχει χρονόμετρο
αλλά και θα διακόπτεται η λειτουργία του μικροφώνου σε περίπτωση υπέρβασης.

Οι εισηγήσεις και το θεματικό πλαίσιο του #RouteLab θα μπορούν να επενδυθούν με video που θα διαδίδουν και οπτικοποιούν τη γνώση και την εμπειρία με τρόπο απλό και μακριά από αυστηρές και τεχνοκρατικές ορολογίες.

Πέραν των εισηγήσεων, που θα αποτελέσουν το βασικό κορμό του #RouteLab, θα αναπτυχθούν παράλληλες δράσεις περιορισμένης συμμετοχής, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία και συμβουλευτική.

Ομιλίες

Οµιλίες επνευσµένων προσώπων,
που θα µπορέσουν να µεταφέρουν τεχνογνωσία και εµπειρίες

Νεανική Επιχει-
ρηματικότητα

Hubs, θερµοκοιτίδες,
οικοσυστήµατα επιχειρηµατικό-
τητας… το λεξιλόγιο
της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Βέλτιστες
Πρακτικές

Παρουσίαση επιχειρήσεων
που αναπτύχθηκαν µε το «βλέµµα
στο µέλλον».

Επιστήμες
& Τεχνολογία

που δείχνουν ένα νέο δρόµο
ανάπτυξης και καινοτοµίας
στην αγροτική παραγωγή.

Workshops

σε θέµατα ειδικού επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος, που δίνουν
τη δυνατότητα σε επιχειρηµατίες
της ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητάς τους.

B2B συναντήσεις

Οι συναντήσεις B2B είναι ένας
ιδανικός τρόπος για τις επιχειρήσεις
και εν δυνάµει επιχειρηµατίες,
να δηµιουργήσουν επαφές.

# διάχυση 

Το #RouteLab θα καλύπτεται διαδικτυακά (Site, YouTube, Facebook) και μέσω της ύπαρξης κατάλληλης υποδομής θα υπάρχει η δυνατότητα ολιγόλεπτης παρέμβασης από όποιον θέλει να παρέμβει από όπου και αν βρίσκεται.
Αυτό το στοιχείο θα αποτελέσει και το εργαλείο άμεσης συμμετοχής και διασύνδεσης με τις εργασίες του #RouteLab, ενδιαφερόμενων ή εμπλεκόμενων μερών με απομακρυσμένο τρόπο, όπως π.χ. της ομογένειας ή φορέων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

 


# # #

Θεματικό πλαίσιο

Το θεματικό πλαίσιο κάθε #Routelab θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής που συναντά στη διαδρομή του και τους παραγωγικούς
τομείς που μπορούν να επιδείξουν προοπτικές εξέλιξης και καινοτομίας.

Για παράδειγμα και με σταθμό τη Λακωνία, το θεματικό πλαίσιο του #Routelab θα
μπορούσε να αφορά στην αγροτική παραγωγή και στην ανταλλαγή γνώσεων και
καλών πρακτικών για τη βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής, την αξιοποίηση και
ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, την ανάπτυξη νεών καινοτόμων επιχειρηματικών
ιδεών στον αγρο-διατροφικό και αγροτουριστικό τομέα, την βελτιστοποίηση της
εφοδιαστικής αλυσίδας, την στήριξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Δικτύωση

Με σκοπό την πολύπλευρη προσέγγιση του θεματικού πλαισίου αλλά και τη «δικτύωση»
των συμμετεχόντων του #RouteLab με stakeholders, θα προσκληθούν για να
συμμετάσχουν σε αυτό:

# Εκπρόσωποι
της Πανεπιστημιακής κοινότητας
# Hubs καινοτομίας
# Εμπορικοί ακόλουθοι πρεσβειών
# Φορείς / οργανώσεις της ομογένειας
# Επιμελητήρια
# Αναπτυξιακές εταιρείες
# Οργανισμοί χρηματοδότης επενδύσεων
(τράπεζες, περιφέρεια κ.λ.π.)

# Επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας

#δήλωσε_συμμετοχή

There are no upcoming Events at this time.