Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση και καθιέρωση κατάλληλων περιβαλλοντικών συστημάτων ελέγχου

TRITON: Ημέρα εκπαίδευσης-Ενημερωτική ημερίδα για την Εφαρμογή Public Participation Geographic Information System (PPGIS) στο έργο TRITON

Triton - Training Days - Public Participation Geographic Information System
Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems
Website: https://www.interregtriton.eu/
Event’s Agenda

Details

Organized by

Region of Western Greece
Website:
www.pde.gov.gr