ΣύντομαΚοντά σας # RouteLab

Σύντομα το
κοντά σας!
Για την Θεµατική του #RouteLab, Καινοτοµία
είναι η Ρήξη µε το παρωχηµένο παραδοσιακό
και η δηµιουργία του απαραίτητου οξυγόνου
για συνέχιση της ζωής στην Οικονοµία.
Στόχος του #Route Lab είναι κάθε Στάση να
αποτελεί µια θερµοκοιτίδα ανοίγµατος των
οριζόντων στην τοπική επιχειρηµατικότητα,
να προτείνει νέους δρόµους ανάπτυξης µέσα
από την καινοτοµία στην επιχειρηµατικότητα.